ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní informace

 • Webová adresa: www.ilustracekoblizek.cz
 • Autor: Karolína Koblížková
 • IČO: 06821634
 • Email: gdpr@ilustracekoblizek.cz

Kategorie osobních údajů

Základní osobní identifikační a adresní údaje

 • Akademický titul
 • Jméno a příjmení
 • Název firmy / OSVČ podnikání
 • Datum narození nebo rodné číslo
 • IČO, DIČ
 • Adresa trvalého pobytu
 • Fakturační adresa
 • Čísla identifikačních dokladů (začerněny údaje, jež nejsou pro výkon služby potřebné)
 • Identifikační údaje plátce vyúčtování
 • Identifikační údaje zástupce zákazníka
 • Bankovní spojení
 • Podpis

Kontaktní údaje

 • Telefonní číslo
 • Email
 • Sociální sítě (url adresy)

Údaje o odebírané službě/bách a platební morálce

 • Druh a specifikace poskytované služby
 • Objem poskytnutých služeb a cena
 • Zákaznický segment

Údaje vyplývající z komunikace se zákazníkem

 • Zápisky osobní komunikace (písemné, z osobní komunikace, z chatu, videochatu, elektronické či telefonické komunikace)

Údaje zpracované na základě souhlasu

 • Slouží ke zlepšování služeb – přizpůsobování nabídek a služeb zájmu zákazníka
 • Jejich zpracování je podmíněné souhlasem zákazníka
 • Mohou být zpracovány po dobu platnosti souhlasu
 • Údaje z marketingových průzkumů
 • Údaje o využívání služeb, bonusů, typovém chování využívání služeb
 • Kontaktní údaje, nejde-li o autorčina zákazníka
 • Záznamy z cookies* o chování na internetových stránkách spravovaných autorkou
  (* V případě, že je má zákazník povolené ve svém webovém prohlížeči. Slouží autorce k marketingovým a obchodním účelům – pro vylepšování chodu stránek, lepší cílení internetové reklamy.)

Dokument zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Karolína Koblížková IČ 06821634 (dále jen: „správce“).

 • Adresa: Vladivostocká 1293/19, Praha 10, 10000
 • Telefon: +420 721 151 873
 • Email: gdpr@ilustracekoblizek.cz
2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (viz výše kategorie osobních údajů). 
 
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (je jím sama autorka).

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby;
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR bez vlivu lidského rozhodování s právními účinky pro subjekty údajů.

Doba uchování osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu);
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 4 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených dle GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním* písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

*Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na mém telefonním čísle, elektronicky pomocí webového formuláře, emailem na adresu gdpr@ilustracekoblizek.cz anebo písemně na korespondenční adresu.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirového programu, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla, bezpečné uložení fyzických dokumentů.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům nemají přístup žádné další osoby.

Sdílení s ostatními správci

1. Správce je podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů, oprávněn bez souhlasu předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti subjektu údajů do registrů, které slouží k vzájemnému informování prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů plnit své závazky. Toto předání se vztahuje i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti subjektu údajů.

Zpracovávání údajů zákazníků pro marketingové a obchodní účely

1. Na základě souhlasu správce zpracovává údaje osobní povahy pro vytvoření vhodné nabídky produktů/služeb nebo třetích stran v souvislosti s oslovením potenciálního zákazníka (telefonicky, písemně, internetovou reklamou, elektronickou komunikací).

2. Správce si vytváří anonymizované analýzy typového chování (při využívání služeb), nezbytně nutné pro oslovení zákazníků vhodnou marketingovou nabídkou.

3. Souhlas k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Po uplynutí 4 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované autorkou dochází k ukončení souhlasu.

4. Zákazník využitím služby správce prohlašuje, že je oprávněn souhlas se zpracováním údajů (v souvislosti s marketingovými a obch. účely) udělit.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 07. 12. 2019.